Slovensko društvo za umetno inteligenco

18.10.2002

 

 

POROČILO O DELU DRUŠTVA V PRETEKLEM LETU

 

 

POVZETEK

 

Za zadnje obdobje štirih let lahko povzamem:

-         društvo predajamo s preko 70.000 SIT pozitivnega stanja, kar zadošča za cca dveletno plačilo članarine ECCAI

-         pozitivno stanje je posledica rednega plačila sodelujočih institucij, pa tudi brisanja mrtvih duš, ki sva ga izvedla s tajnikom Aleksom. S tem sva bistveno olajšala poslovanje vnaprej.

-         vsa štiri leta smo redno plačevali članarino ECCAI

-         SLAIS ima urejeno papirno dokumentacijo in vodenje računa in postopkov pri banki

-         internetna predstavitev SLAIS je ažurna, tam je večina relevantnih podatkov o društvu

-         SLAIS ima ažurirano elektronsko listo članov, večkrat mesečno pošiljamo obvestila o zanimivih aktivnostih v Sloveniji in tujini

-         predstavniki SLAIS so aktivno delovali na letnih srečanjih ECCAI, sodelovali so tudi v aktivnostih ECCAI (konferencah, revijah ...)

 

V štiriletnem mandatu so bili trije tajniki-ce: Matjaž, Aleks in Maja. Za njihova prizadevanja se vsem prisrčno zahvaljujem. Poleg tega se zahvaljujem vsem članom IO in drugih odborov SLAISa ter vsem, ki so v društvu sodelovali. 

 

POROČILO ZA LETO 2002:

 

Zadnja leta je ustaljen ritem ene skupščine letno na konferenci Informacijska družba.

V letu 2002 je bila sklicana skupščina 17. oktobra.

Sklicani IO v letu 2002 je bil namenjen predvsem pripravam na skupščino.

Tako smo sestavili kandidacijsko komisijo, ki je po določilih SLAISa registrirala kandidate.

 

Skupščina v letu 2002 je pomembna predvsem zato, ker je potrebno zamenjati predsednika SLAIS in izvesti ti. velike volitve (IO, predsednik, tajnik, odbori). Precej energije je bilo namenjeno iskanju primernih kandidatov zlasti za predsednika, vendar pogovori v tej smeri niso bili uspešni. Tudi na skupščini 17. oktobra nismo uspeli najti primerne kandidatke ali kandidata. Zato smo se odločili skupščino ponoviti v roku nekaj tednov.

Od zadnje skupščine do danes so člani društva aktivno sodelovali pri organizaciji številnih dogodkov doma in po svetu, pri ogranizaciji konferenc, seminarjev, razstav.

 

Poleg tega je potekala vsakoletna aktivnost pri vrsti konferenc, npr. pri ERK, Informacijski družbi; in organizacija raznovrstnih seminarjev in tečajev predvsem pri Centru za prenos znanja (dr. Urbančič). Seminarje Slovenskega društva za umetno inteligenco tako kot vsa leta vodi dr. Bohanec. Lepo je posebej aktivno delovanje Salomona, ki ga vodi M. Grobelnik. Občasno so tudi delovni debatni sestanki (brainstorming), ki jih vodi L. Todorovski. Posebej pomembenje bil prenos konference Informacijska družba s Cankarjevega doma na IJS. V letu 2002 je konferenca rekordna po številu prispevkov, tiskanih strani zbornikov, po obisku itd.

 

V Sloveniji imamo le eno računalniško povsem mednarodno revijo, Informatico. Pri tej reviji aktivno sodelujemo kot društvo in kot posamezniki društva.

 

Mednarodna aktivnost poteka prek mednarodnih projektov predvsem z EU in ZDA, pa tudi preko centrov odličnosti.

 

Lansko leto je društvo oddalo letno bilanco stanja, uspeha in davčno napoved. Tu se je izkazal tajnik Aleks Jakulin, ki je poživil društvene aktivnost. Tudi Maja Škrjanc, ki je prevzela aktivnosti v času Aleksovega služenja vojaškega roka, je aktivno pripomogla pri delovanju SLAIS, še posebej pri odprtju transakcijskega računa.

 

Društvo SLAIS je prevetrilo svojo člansko bazo in plačuje članarino ECCAI le še za dejansko aktivne člane. Ostali so simpatizerji, ki so vabljeni na vse aktivnosti, le članarine za njih ne plačujemo. Letna članarina je bila uspešno poravnana.

 

Informacije smo izmenjevali predvsem po elektronski pošti. Bistveno je oživelo pošiljanje pomembnih informacij, npr. ECCAI Newsletter, zanimivi dogodki AI,  pomembni CFP po elektronski pošti vsem članom in simpatizerjem na SLAIS.mails. Obisk konference AI ostaja skromen, medij konferenc očitno izumira.

 

 


 

OCENA STANJA PO SVETU IN DOMA:

 

V letu 2002 ne moremo mimo problemov v Ameriki po padcu tehnoloških delnic in problemu 11.9. Občutno se je zmanjšalo tudi povpraševanje po kadrih. Velik del problemov je povezan z gospodarsko recesijo v Evropi in Ameriki.

 

Kljub slabšim ekonomskim razultatom pa znanost in tehnološki razvoj napredujeta tako konstantno kot pred leti. Ker pridejo ekonomska nihanja v ciklih, je slej ko prej pričakovati ponoven dvig zanimanja za področje računalništva in informatike. Napoveduje se predvsem dvoje zanimivih področij: grid in inteligentni sistemi – pomočniki.

 

Informacijska družba in vključevanje v Evropo negativno vplivata na društveno življenje. Ljudje se v čedalje manjšem deležu udejstvujejo na skupščinah in ostalih društvenih aktivnostih.

 

Osebno sem mnenja, da je potrebno društveno delovanje prilagoditi modernim časom:

-         večino aktivnosti opravimo elektronsko, recimo prek el. pošte ali interneta

-         zmanjšajmo formaliziranost in zbirokratiziranost delovanja – tako bi lahko ukinili vodenje transacijskega računa, se s tem znebili stroškov poslovanja, stalnim obračunom itd. Namesto tega bi vsako leto ena inštitucija plačala članarino itd. Seveda je potrebno imeti zapisnik skupščine itd., vendar po osebni oceni lahko brez vsake škode zmanjšamo formalnosti na polovico

-         v društvu se je potrebno ukvarjati z vsebino in zanimivimi stvarmi, ki pritegnejo članstvo.

 

Na koncu vsem članom društva želim uspešno osebno, strokovno in še posebej društveno delo.

 

 

izr. prof. dr. Matjaž Gams