Zapisnik nadaljevanja redne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

 

 

Dne 26.11.2002 ob 11:15 se je na Institutu Jožeta Stefana v Ljubljani začelo nadaljevanje redne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) z dne 17.10.2002 ob prisotnosti 19 od skupaj 51 članov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 

Dnevni red:

1.      Zamenjava delovnega predsedstva

2.      Pregled zapisnika

3.      Poročila predsednika in organov

4.      Volitve: volilna in kandidacijska komisija

5.      Delovni program za 2003

6.      Razno

 

Sklepi:

 

1.       Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: M. Bohanec (predsednik), A. Jakulin (zapisnikar) ter D. Mladenič (overovateljica zapisnika).

2.       Predsednik društva SLAIS, Matjaž Gams, je podal poročilo o delu društva, tajnik Aleks Jakulin je podal poročilo o finančnem poslovanju, Ljupčo Todorovski pa je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu finančnega poslovanja. Poročili predsednika in tajnika sta podani v prilogi in bosta na voljo na domači strani društva.

 

3.       Izvršni odbor bo sprejel odločitev glede nadaljnjega finančnega poslovanja društva, predvsem v smeri poenostavitve formalnega dela poslovanja (morebitna direktna nakazila članarine v ECCAI) vključno glede morebitnega doplačila prispevka IJS za leto 2002.

 

Skupščina je soglasno sprejela predlagan seznam kandidatov za organe društva:

a.      Predsednik:

            Nikola Guid

b.      Tajnik:

            Damjan Strnad

c.      Izvršni odbor:

            Ivan Bratko

            Marko Bohanec

            Sašo Džeroski

            Bodgan Filipič

Matjaž Gams

Marko Grobelnik

            Nada Lavrač

            Mitja Luštrek

            Neda Karba

            Dunja Mladenič

d.      Nadzorni odbor:

            Bojan Dolšak

            Ljupčo Todorovski

            Blaž Zupan

e.      Častno razsodišče:

            Janez Brank

            Damjan Demšar

Tomaž Erjavec

            Branko Kavšek

            Aleksander Sadikov

            Daniel Vladušič

 

4.       Novi predsednik društva, Nikola Guid je predstavil načrt za nadaljnje delo društva v 2003.

 

5.       Prejšnji organi izvedejo predajo del novim. Kontaktna oseba za ECCAI je N. Guid.

 

6.       Pripombe glede domače strani društva na svetovnem spletu se pošljejo urejevalcu[D1] . Dostop do domače strani imata IJS in FERI.

 

Pod točko razno:

a.      SLAIS podpira aktivnosti članov društva, na primer konference in seminarje. Ti dogodki bodo lahko dosegljivi z domače strani društva.

b.      Izvršni odbor in člani, organizatorji konferenc, preučijo pripravo dneva SLAIS, kjer bodo predstavljeni izbrani referati in projekti članov društva, ki so mogoče bili že prej predstavljeni drugje.

c.      T. Erjavec je predstavil Slovensko društvo za jezikovne tehnologije in predlagal navzkrižne povezave.

 

7.       Ob 12:30 se je skupščina zaključila.

 

 

 

Zapisal:                                                                                                 Predsedujoči:

 

            A. Jakulin                                                                                      M. Bohanec

 

 

 

 

Overovateljica:

 

            D. Mladenič


 [D1]Ime?