Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

 

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bila v okviru konference Informacijska družba v Cankarjevem domu v Ljubljani dne 22.10.2001. Ob 18. uri je skupščina pričela z delom ob prisotnosti 11 od skupaj 47 članov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Poročilo predsednika
 4. Poročilo tajnika
 5. Poročilo odborov
 6. Razprava o poročilih
 7. Predlog dela v letu 2001, predvsem ACM
 8. Zamenjave posameznikov, predvsem tajnika zaradi odsotnosti
 9. Razno

 

Sklepi:

 

 1. Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: N. Guid (predsednik) in A. Jakulin (zapisnikar).

 2. M. Gams je poročal o delu društva v preteklem letu. Poročilo je priloženo.

 3. A. Jakulin je poročal o finančnem stanju. Poročilo je priloženo. Nadzorni odbor v sestavi B. Dolšak, L. Todorovski in B. Zupan je poročilo pregledal in ugotovil, da ustreza dejanskemu stanju.

 4. Izvršni odbor poskrbi za kadrovske zamenjave.

 5. Kot osnovni cilj dela v prihodnjem letu je povečanje članstva. Da bi to dosegli, so predlogi omenjali dve smeri: olajšati prijavo (npr. prijava preko WWW) in narediti društvo bolj privlačno za člane (npr. predavanja in druženja). Vsi prisotni so se strinjali, da je društvena aktivnost v zadnjih letih zaradi družbenih razmer upadla, zato je treba spremeniti način dela. Ena od možnosti je tudi organizacija virtualne skupnosti, ki bi omogočala društveno aktivnost brez fizične prisotnosti.

 6. Pod točko razno:
  1. V. Rajkovič je poročal o pripravi gimnazijskega učbenika za računalništvo in informatiko. Predlagal je večjo aktivnost v smeri sprejetja računalništva in informatike kot maturitetnega predmeta.

  2. M. Grobelnik je opozoril, da trenutni termini SLAIS in Solomonovih seminarjev ne ustrezajo širši publiki. Primernejši termini bi bili pozno popoldne ali zvečer.

 

 

Zapisal:                                                                                                 Predsednik:

 

            A. Jakulin                                                                                      M. Gams